پیمانکاران قبول شهری

پیمانکاران قبول شهری

در شهرهای جدیدالتاسیس و با جمعیت بیش از 10.000 نفر و فاقد دفتر دولتی و خصوصی به منظور ارایه خدمات پستی، واحدهای اجرایی می توانند با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در قالب پیمانکار قبول شهری اقدام به فعالیت پستی نماید.

 

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/08