پست ویژه

پست ویژه

تعریف خدمت :

•    توزیع حداکثر 5 ساعت پس از قبول مرسوله شهری
•    توزیع در روز قبول مرسوله شهری
•    توزیع در روز کاری بعد از روز قبول در مرسولات بین شهری
 

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست ویژه