پرسش های متداول

  • پاسخ به استعلام کدپستی

کدپستی ده رقمی چیست؟

كد پستی عالئمی است كه معرف یك محدودة جغرافیایی تعریف شده در پست میباشد. به عبارت دیگر در بیشتر ادارات پست كشورهای جهان بمنظور انجام عملیات پستی ، محدودة جغرافیایی كشور خود را به قطعات جغرافیایی كوچكتری تقسیم نموده اند و برای شناسایی آنها عالئمی را بكار گرفتهاند . به هریك از عالئم مذكور كه به این قطعات اختصاص پیدا كرده است ، كد پستی گفته می شود. عالئم مورد استفاده در كد پستی معموال اعداد بوده و در برخی كشورها از تركیب حروف و اعداد استفاده شده است . كدپستی ده رقمی در ایران عددی است یگانه كه توسط شركت پست جمهوری اسالمی ایران )بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرائی قانون الزام اختصاص شماره ملی و كدپستی برای كلیه اتباع ایرانی( تنها برای شناسایی هر مكان تعیین و به آن اختصاص داده می شود .

سرویس های پایه کدپستی کدام است؟ ب

بر اساس بند ث ماده 76 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، در خصوص تبادل الكترونیكی اطالعات و پاسخگویی الكترونیكی به استعالم های مورد نیاز دستگاههای اجرایی و همچنین مطابق با ماده 11 آیین نامه توسعه خدمات الكترونیكی دستگاههای اجرایی مبنی بر الزام دستگاههای مذكور بر انطباق اطالعات اشتراكات سازمانی خود با نشانی و كدپستی ده رقمی مكان مربوطه، شركت ملی پست ملزم است وب سرویس پایه كدپستی خود كه شامل متدهای "دریافت نشانی استاندارد از طریق كدپستی" و "دریافت مختصات جغرافیایی ساختمان از طریق كدپستی" )این متد تنها برای محدوده هایی است كه توسط شركت ملی پست ژئوكد گردیده است( را در اختیار دستگاههای اجرایی كشور اعم از دولتی و عمومی غیردولتی بصورت رایگان قرار می دهد .

خدمت اعتبارسنجی نشانی شهروندان چیست؟

سرویس اعتبارسنجی نشانی شهروند، خدمت نوین پستی است كه به اشخاص حقیقی یا حقوقی )دولتی و خصوصی( این امكان را می دهد تا بر اساس ساز و كارهای اجرایی كه تلفیقی از خدمات الكترونیكی و فیزیكی است، اعتبار نشانی پستی مشتریان و مخاطبان خود را اعتبار سنجی نمایند

بستر مرکز ملی تبادل اطالعات برای چیست؟

یكپارچه سازی اطالعات و خدمات در راستای تحقق دولت الكترونیك نیازمند
وجود بستری برای تبادل و به اشتراک گذاری دادهها، اطالعات و خدمات است. این عمل در الیههای مختلف و در فرایندهای كاری ارائه
خدمات صورت میگیرد. پیاده سازی دولت الكترونیك نیازمند آن است كه تمامی سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات خود دادهها را در
دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطالعات تسهیل در كسب و كار و ارائه هر چه سریعتر خدمت را فراهم آورند كه این مهم
تنها از طریق اتصال به بسترهای مركز ملی تبادل اطالعات)PGSB , GSB )دست می یابد. (Bus Service Government(GSB به مفهوم
گذرگاه خدمات دولت و یكی از اركان اصلی توسعه زیرساخت دولت الكترونیك می باشد. GSB در حقیقت بستر مشتركی است كه در آن برای
تسهیل تبادل اطالعات ناهمگون دولت، سیستمهای واسط نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یكپارچه طراحی شده است تا رد و بدل
اطالعات میان سازمانهای دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممكن انجام گیرد. بستر گذرگاه GSB منفصل از اینترنت میباشد و
شبكههای اختصاصی تمام سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان این بستر نیز می بایست منفصل از اینترنت باشند. Public(PGSB
(Bus Service Government به مفهوم گذرگاه عمومی خدمات دولت و جهت ارائه خدمات سازمانهای دولتی و بخشهای خصوصی به
یكدیگر در بستر اینترنت میباشد. به عبارت دیگر این بستر جهت ارائه خدمات به سرویس دهندگان و سرویس گیرندگانی پیاده سازی شده
است كه بستر ارائه خدمات و یا استفاده از خدمات آنها به اینترنت متصل است. بسترهای GSB و PGSB از لحاظ طراحی و پیاده سازی سخت
افزاری و نرم افزاری كامال از هم جدا میباشند. راه اندازی بسترهای مراكز ملی تبادل اطالعات )PGSB , GSB )از دو جنبه دارای اهمیت
میباشد: • یكپارچه سازی سازمانهای دولتی به عنوان ارائه دهنده سرویس و اطالعات برای استفاده در سایر بخشها در قالبی استاندارد و 

در صورتی که دستگاهی تمایل به ارائه سرویس/ سرویس هایی بر روی گذرگاه خدمات دولت باشد، چه اقداماتی را میبایست انجام دهد؟

اگر دستگاهی تمایل به ارائه سرویس بر روی گذرگاه خدمات دولت (GSB (را داشته باشد ضمن ارسال نامه درخواست رسمی به سازمان فناوری اطالعات ایران الزم است اطالعات ذیل را جهت پیاده سازی سرویس در مركز ملی تبادل اطالعات ارائه نماید: » اطالعات كارشناس رابط شامل نام و نام خانوادگی، كد ملی، شماره تماس«، اطالعات فنی سرویس شامل آدرس معتبر سرویس بر روی شبكه دایر شده تا مركز ملی تبادل اطالعات، راهنمای استفاده از سرویس، نمونه داده آزمایشی ورودی جهت فراخوانی سرویس و در صورت نیاز به نام كاربری و كلمه عبور اختصاص نام كاربری و كلمه عبور آزمایشی و موقت برای سازمان فناوری اطالعات ایران

در صورتی که تمایل به دریافت خدمات الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطالعات را داشته باشد، چه اقداماتی را میبایست انجام دهد؟

1 .متقاضی با دستگاه سرویسدهنده مذاكره نموده و مجوز بهرهبرداری از سرویس مورد نظر را از دستگاه متولی سرویس اخذ و به سازمان فناوری اطالعات ایران اعالم نماید. )به دلیل اینكه سازمان فناوری اطالعات ایران متولی سرویس نیست، لذا به هیچ عنوان اجازه ارائه سرویس بدون مجوز مربوطه وجود ندارد( 2 .با توجه به اینكه سرویس دریافتی برای چه كاربردی مدنظر است، متقاضی بایستی نسبت به انتخاب گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB (یا گذرگاه اختصاصی خدمات دولت (GSB (اقدام نماید. مهمترین نكتهای كه در خصوص انتخاب نوع گذرگاه بایستی مد نظر قرار گیرد، این است كه سرویس دریافتی از GSB بایستی در یك شبكه اختصاصی و منفصل از اینترنت مورد استفاده قرار گیرد، لیكن سرویس دریافتی از PGSB میتواند در سامانههای مستقر بر بستر اینترنت مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن متقاضی میتواند به نشانی gsb/ir.gov.iran://https مراجعه و نسبت به تكمیل فرمهای مربوط به اتصال به مركز ملی تبادل اطالعات اقدام نماید .

در صورتی که دستگاه متقاضی به شبکه ملی تبادل اطالعات متصل باشد، چگونه میتواند از سوریس های موجود در مرکز ملی تبادل اطالعات بهرهمند شود؟ د

در این حالت دستگاه متقاضی دریافت سرویس میبایست با دستگاه سرویس دهنده مذاكره نموده و نیاز است دستگاه متولی سرویس از طریق روال اداری مجوز بهره¬برداری از سرویس مورد نظر را به سازمان فناوری اطالعات ایران اعالم نماید. )به دلیل اینكه سازمان فناوری اطالعات ایران متولی سرویس نیست، لذا به هیچ عنوان اجازه ارائه سرویس بدون مجوز مربوطه وجود ندارد (دستگاه متقاضی سپس میبایست نماینده خود را جهت دریافت اطالعات و مستندات راهنمای فنی مربوطه، طی نامهای به سازمان معرفی كند و نام و نام خانوادگی، كد ملی، شماره تماس و نشانی رایانامه (Email (وی )صرفاً روی نام دامنه اداری دستگاه متقاضی( را به همراه عنوان سرویس مورد نظر اعالم نماید .

-در صورت وجود مجوز بهرهبرداری از سرویس برای دستگاه متقاضی، چگونه اطالعات سرویس را دریافت نماید؟

پس از حصول اطمینان در خصوص وجود مجوز توسط سازمان فناوری اطالعات ایران، دستگاه متقاضی سپس میبایست نماینده خود را جهت دریافت اطالعات و مستندات راهنمای فنی مربوطه، طی نامهای به سازمان معرفی كند و نام و نام خانوادگی، كد ملی، شماره تماس و نشانی رایانامه (Email (وی )صرفاً روی نام دامنه اداری دستگاه متقاضی( را به همراه عنوان سرویس مورد نظر اعالم نماید .

روش پرداخت postpaid چگونه است؟

 در روش postpaid طرف قرارداد )درخواست كننده سرویس( پس از تأیید شرایط اخذ
سرویس و كسب مجوز برای دریافت آن، بدون پرداخت هزینهای قرارداد را منعقد و سپس با برقراری ارتباط شبكه ای و پیاده سازی API وب سرویس متدهای موردنظر خود )متدهای تأیید شده(، سرویس را دریافت و بهره برداری می نماید و هزینه مصرف را بر اساس تعداد تراكنش های موفق صورت گرفته در پایان هر ماه و در قبال فاكتوری كه مجری قرارداد برای ایشان صادر می نماید پرداخت می كند. در روش فوق ارائه ضمانت نامه بانكی از سوی درخواست كننده سرویس الزم الزامی است .

روش پرداخت prepay چگونه است؟

در روشprepay ، طرف قرارداد )درخواست كننده سرویس( پس از تأیید شرایط اخذ سرویس و كسب مجوز برای دریافت آن، می بایست قرارداد خود را با سرویس دهنده منعقد نموده و سپس با برقراری ارتباط شبكه ای و پیاده سازی API وب سرویس متدهای موردنظر خود )متدهای تأیید شده(، یكی از بسته های سرویس را بنا به نیاز خود انتخاب و هزینه مربوطه را پرداخت نماید. در این روش با توجه به اینكه هزینه سرویس پیش از مصرف پرداخت شده است، دیگر فاكتوری از سوی مجری قرارداد برای ایشان صادر نمی گردد و سرویس گیرنده می تواند تا پایان مدت قرارداد هر یك از بسته هایی را كه نیاز دارد انتخاب و سرویس را دریافت نماید. باید توجه داشت در این روش در یك زمان نمی توان دو بسته انتخاب نموده و برای انتخاب بسته جدید الزم است اعتبار بسته قبلی )اعتبار از نظر حجم و یا زمان( به پایان رسیده باشد

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25