پرسش های متداول

  • سرویس پست یافته

آیا امکان توزیع اسناد یافته شده به آدرس متقاضی وجود دارد؟

بلی در صورتیکه سند پیدا شده در اداره پست محلی غیر از محل سکونت مالک سند باشد با تکمیل اطلاعات متقاضی و پرداخت هزینه ارسال پستی به آدرس درخواستی ارسال خواهد شد لیکن باید توجه داشت که الزاما بایدمشخصات  شخص دریافت کننده در محل با مشخصات سند تطبیق داشته باشد و حتی بستگان درجه یک متقاضی هم صلاحیت دریافت مدارک را نخواهند داشت.

آیا مدارک پست یافته برای مدت نامحدود در ادارات پست نگهداری میشوند؟

خیر مدارک یافته شده بسته به اینکه سازمان صادرکننده آنها کدام نهاد یا سازمانی باشد برای نگهداری آنها زمانهای متفاوتی را در نظر می گیرند و پس از طی مهلت معین در صورت عدم مراجعه مالک ،این اسناد به سازمانهای مربوطه عودت خواهد شد بطور مثال در صورت یافته شدن گواهینامه های رانندگی و عدم مراجعه صاحب آن بعداز 6 ماه این مدرک به اداره راهنمایی و رانندگی (نیروی انتظامی) عودت می یابد.

آیا همه مدارک یافته شده توسط اداره پست نگهداری یا تحویل می گردند؟

خیر تنها اسناد رسمی یافته شده نگهداری یا تحویل میشوند و مدارک متفرقه عمدتا معدوم میشوند. برای مثال اگر کیف پولی حاوی کارت ملی – گواهینامه و چند کارت شخصی و متفرقه پیدا شود تنها کارت ملی و گواهینامه رانندگی نگهداری میشود و خود کیف و اسناد متفرقه معدوم خواهد گردید.

اسنادی که در حال حاضر نگهداری میشوند: کارت ملی – شناسنامه – گذرنامه- کارت پایان خدمت – گواهینامه – اسناد خودرویی (کارت ماشین- سندخودرو)- اسنادمالکیت (ادارات ثبت اسناد)

آیا درهنگام دریافت مدارک پیداشده باید وجهی پرداخت شود؟

بلی به ازاء نگهداری هر مدرک در ادارات پست مبلغی تحت عنوان حق نگهداری دریافت میشود. در صورت ارسال مدارک مذکور به آدرس متقاضی هم هزینه های پستی باید پرداخت شود.

آیا همه مدارک مفقود شده را در سامانه پست یافته میتوان رهگیری نمود؟

خیر ، تنها در صورتی که مدرک پیدا شده توسط مردم به صندوقهای پستی انداخته شده یا به ادارات پست تحویل شود قابلیت پیگیری در سامانه پست یافته را داراست.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25