پرسش های متداول

  • بیمه مرسولات پستی با ارزش اظهار شده

چه مرسولاتی شامل بیمه مرسولات با ارزش اظهار شده می باشند؟

مرسولاتی که ارزش محتوای آن بیش از هشت میلیون ریال بوده و جزء ممنوعات پستی نباشند می بایست تحت بیمه ارزش اظهار شده قرار گرفته تا در صورت ایراد هرگونه خسارت احتمالی نسبت به جبران ارزش واقعی خسارت وارده اقدام گردد.

آیا بیمه مرسولات با ارزش اجباری است؟

خیر ، مراجعین می توانند با تکمیل فرم اظهارنامه ، انصراف خود را از بیمه مرسوله اعلام نمایند. در این صورت پرداخت غرامات متعلقه فقط بر مبنای بیمه عمومی لحاظ خواهد گردید.

سقف ارزش بیمه مرسولات پستی چقدر است؟

 بیمه کالاها برای مرسولات داخله دویست میلیون ریال و برای مرسولات خارجه سی میلیون ریال می باشد. سقف بیمه مرسولات حاوی اسکناس و  وجوه نقد پنجاه میلیون ریال و بیمه  اوراق و اسناد بانکی تا سقف یک میلیارد ریال می باشد.

ارزش مرسولات تحویلی به باجه ها بر چه مبنایی تعیین می گردد؟

ارزش مرسولات تحویلی بر مبنای محتوای مرسوله ، تشخیص متصدی مربوطه ، فاکتور و رسید خرید و هرنوع مدارکی که بیانگر میزان ارزش واقعی محتوای مرسوله باشد.

قبول مرسولاتی که حاوی کالایی با ارزش بیش از سقف تعیین شده می باشد چگونه است؟

چنانچه مرسولات فوق قابل تفکیک باشند می بایست با استفاده از چندین مرسوله جداگانه به تناسب ارزش لفاف بندی و ارسال گردند و در صورت غیرقابل تفکیک بودن فقط تا سقف ارزش تعیین شده بیمه ارزش اظهار شده می گردند.

حداکثر وزن مرسولات بیمه چقدر است؟

برای مرسولات داخله 30 کیلوگرم برای قابل تفکیک و 40 کیلیوگرم غیرقابل تفکیک و برای مرسولات خارجه حداکثر 20 کیلوگرم با ملحوظ نمودن مقررات کشور مقصد.

ارسال مرسولات بیمه به چه مقاصدی امکان پذیر است؟

به تمامی نقاط داخله و کشورهایی که مطابق توافق طرفین نسبت به ارایه سرویس مرسولات با بیمه ارزش اظهارشده اقدام می نمایند.

خدمت بیمه با ارزش اظهار شده از طریق چه سرویس هایی ارایه می گردد؟

سرویس های پیشتاز و سفارشی برای تمامی نقاط کشور و سرویس ویژه برای نقاطی که ایفای تعهدات زمانی آن میسر باشد.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25